Kontakta oss

EnviroMentor AB
Transistorgatan 32
421 35 Västra Frölunda

Ring oss! 031-703 05 30

Elfält
  
Uppkomst och egenskaper

Elektriska fält bildas där det finns spänningsskillnader, antingen mellan två föremål eller mellan ett föremål och omgivningen. Fältets styrka är i varje ögonblick propor-tionellt mot spänningsskillnaden, är strömmen en växelström så blir fältet också växlande. Fältet ökar med spänningen men avtar med avståndet. Det behöver inte flyta någon ström för att bilda ett elektriskt fält, det räcker med att det finns spänning. Växelspänningar ger upphov till elektriska växelfält och likspänningar ger upphov till elektrostatiska fält. Det elektriska fältets styrka mäts i volt per meter (V/m).

  

Källor

En mycket vanlig källa till elektriska fält är vanliga elsladdar. De innehåller i regel två ledare, varav den ena bär 230 V växelspänning. En lampsladd avger elektriska fält oavsett om lampan är tänd eller inte – det räcker med att sladden sitter i vägguttaget. Detsamma gäller många olika elektriska apparater. Kraftledningar avger starka elektriska fält på grund av den höga spänningen; fältet kan vara så starkt att ett lysrör börjar lysa svagt när man håller det under ledningen.

  

Kapacitiv spänningsätning

Ett metallföremål som inte är elanslutet kan börja fungera som antenn och fånga upp ett elektriskt fält. Fältet kan komma från närliggande kablage eller elanslutna föremål. När föremålet på så vis blir spänningssatt, skickar det i sin tur ut ett elektriskt fält. Det sprider så att säga fältet över ett större område. Fenomenet kallas kapacitiv spännings-sättning. Ett exempel är sladden till en lampa som går längs skrivbordsbenet. Benet fångar upp fältet och sprider det via skrivbordets stålram tillhela kontorsarbetsplatsen.Ett annat vanligt fenomen är att kablar som ligger i plaströr i byggnader kan sprida fältet via stålreglar och gipsskivor, framförallt i småhus. Det gör att ett stort antal människor i Sverige dagligen vistas i förhöjda elektriska fält.
  

Avskärmning
Elektriska fält reduceras relativt enkelt genom skärmning och jordning. De är inte lika genomträngande som magnetfält utan reducera skraftigt av väggar, glas och enklare typer av skärmar. Man täcker det spänningssatta föremålet med metallnät eller folie, som ansluts till jordkontakten. När det gäller jordade elapparater räcker det ofta medatt ansluta dem till jordat uttag. På kontoret kan man ansluta skrivbor-dets ram till jord med en speciell kontakt. I vissa fall kan det också vara lämpligt att använda skärmade kablar.För att skärmningen skall ha avsedd effekt är det viktigt att skärm-materialet är ordentligt jordat, annars kan skärmningen ha motsattverkan - fälten ökar. 

Statiska elfält
Statiska elektriska fält kan alstras av t ex friktion mellan olika material. Genom att bara gå på en heltäckningsmatta kan man bli uppladdad till flera kilovolt. Elektrostatisk uppladdning kan även inträffa i atmosfären och då orsaka åskväder. Människan omges normalt av ett statiskt elektriskt fält som finns naturligt. Vid lugnt väder finns ett statiskt elektriskt fält i atmosfären på runt 100 V/m i öppen terräng, vid åska kan det stiga till åtskilliga kV/m. Ökar fältstyrkan till i storleksordningen MV/m (miljoner volt per meter) så sker en urladdning (blixt). 


Fältlinjer mellan två föremålFältlinjer mellan föremål och omgivning